top of page

VYSVĚTLENÍ K NABÍZENÝM SLUŽBÁM V RÁMCI PORADENSTVÍ A KONZULTACÍ:

PRÁVNÍ SLUŽBY:

§ 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů definuje poskytování právních služeb následovně:

"Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu1), je-li vykonávána advokátem."

O oprávnění k poskytování právních služeb pojednává § 2 uvedeného zákona:

"(1) Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným


a) advokáti,

b) fyzické osoby, které

1. jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „domovský stát“), anebo jsou státními příslušníky jiného státu a jsou v některém z domovských států trvale usazeni, a


2. v domovském státě získaly oprávnění poskytovat právní služby pod profesním označením domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva spravedlnosti, vyhlášeném ve Sbírce zákonů


(dále jen "evropský advokát").


(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění


a) notářů, soudních exekutorů, patentových zástupců a daňových poradců,1a) popřípadě dalších osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby,


b) zaměstnance právnické nebo fyzické osoby, člena družstva nebo příslušníka ozbrojených sborů poskytovat právní služby osobě, k níž je v pracovněprávním nebo pracovním vztahu anebo ve služebním poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí jeho povinností vyplývajících z tohoto pracovněprávního nebo pracovního vztahu anebo služebního poměru."

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

§ 1 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ve znění pozdějších předpisů definuje daňové poradenství následovně:

"Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „daně“), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“)"

Dále podle § 2 uvedeného zákona:

"Tímto zákonem nejsou dotčena oprávnění advokátů, komerčních právníků a auditorů, popřípadě jiných osob a orgánů, upravená zvláštními předpisy.1a) Dotčeno není ani právo fyzické nebo právnické osoby požádat o právní pomoc a finančně ekonomickou radu ve věcech daní a ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, i jinou fyzickou osobu než je daňový poradce; tato jiná osoba však nesmí poskytovat uvedenou pomoc nebo rady soustavně za účelem dosažení zisku,2) nejde-li o osoby uvedené ve větě první."

Podle § 3 odst. 1 uvedeného zákona může daňové poradenství fyzické nebo právnické osobě (dále jen "klient") poskytovat daňový poradce nebo hostující daňový poradce, přičemž podle § 3 odst. 2 se daňovým poradcem rozumí fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců (dále jen „seznam“) podle § 4 odst. 2 a 3 a hostujícím daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba uvedená v § 8a odst. 1 písm. b) zaregistrovaná v seznamu podle § 4 odst. 4; seznam vede komora.

->

Z toho vyplývá, že společnost JANDA Consulting s.r.o. nesmí nabízet právní služby a daňové poradenství za úplatu.

Výše uvedené služby Vám může Bc. Miloslav Janda poskytnout formou zaměstnání např. dohoda o provedení práce anebo Vám je může nabídnout společnost JANDA Consulting s.r.o. bezúplatně v rámci poskytování jiné služby, na kterou má společnost JANDA Consulting s.r.o. živnostenské oprávnění, např. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (dále viz živnostenský rejstřík).


bottom of page