VYSVĚTLENÍ K NABÍZENÝM SLUŽBÁM V RÁMCI PORADENSTVÍ A KONZULTACÍ:

PRÁVNÍ SLUŽBY:

§ 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů definuje poskytování právních služeb následovně:

"Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu1), je-li vykonávána advokátem."

O oprávnění k poskytování právních služeb pojednává § 2 uvedeného zákona:

"(1) Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným


a) advokáti,

b) fyzické osoby, které

1. jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „domovský stát“), anebo jsou státními příslušníky jiného státu a jsou v některém z domovských států trvale usazeni, a


2. v domovském státě získaly oprávnění poskytovat právní služby pod profesním označením domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva spravedlnosti, vyhlášeném ve Sbírce zákonů


(dále jen "evropský advokát").


(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění


a) notářů, soudních exekutorů, patentových zástupců a daňových poradců,1a) popřípadě dalších osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby,


b) zaměstnance právnické nebo fyzické osoby, člena družstva nebo příslušníka ozbrojených sborů poskytovat právní služby osobě, k níž je v pracovněprávním nebo pracovním vztahu anebo ve služebním poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí jeho povinností vyplývajících z tohoto pracovněprávního nebo pracovního vztahu anebo služebního poměru."

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

§ 1 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ve znění pozdějších předpisů definuje daňové poradenství následovně:

"Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „daně“), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“)"

Dále podle § 2 uvedeného zákona:

"Tímto zákonem nejsou dotčena oprávnění advokátů, komerčních právníků a auditorů, popřípadě jiných osob a orgánů, upravená zvláštními předpisy.1a) Dotčeno není ani právo fyzické nebo právnické osoby požádat o právní pomoc a finančně ekonomickou radu ve věcech daní a ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, i jinou fyzickou osobu než je daňový poradce; tato jiná osoba však nesmí poskytovat uvedenou pomoc nebo rady soustavně za účelem dosažení zisku,2) nejde-li o osoby uvedené ve větě první."

Podle § 3 odst. 1 uvedeného zákona může daňové poradenství fyzické nebo právnické osobě (dále jen "klient") poskytovat daňový poradce nebo hostující daňový poradce, přičemž podle § 3 odst. 2 se daňovým poradcem rozumí fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců (dále jen „seznam“) podle § 4 odst. 2 a 3 a hostujícím daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba uvedená v § 8a odst. 1 písm. b) zaregistrovaná v seznamu podle § 4 odst. 4; seznam vede komora.

->

Z toho vyplývá, že společnost JANDA Consulting s.r.o. nesmí nabízet právní služby a daňové poradenství za úplatu.

Výše uvedené služby Vám může Bc. Miloslav Janda poskytnout formou zaměstnání např. dohoda o provedení práce anebo Vám je může nabídnout společnost JANDA Consulting s.r.o. bezúplatně v rámci poskytování jiné služby, na kterou má společnost JANDA Consulting s.r.o. živnostenské oprávnění, např. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence (dále viz živnostenský rejstřík).


Tábor, Česká republika

Náchodská 2681/3, 390 03

©2020 by JANDA Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatelem webu je JANDA Consulting s.r.o. se sídlem Náchodská 2681/3, 390 03 Tábor, Česká republika, IČO: 06263861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 26493.