top of page

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ZEJMÉNA ZAHRNUJE:

 • vedení účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, a to v souladu s platnými právními předpisy

 • zaúčtování pokladních dokladů

 • zaúčtování vydaných a přijatých daňových dokladů - faktur

 • zaúčtování výpisů z běžných účtů

 • zaúčtování ostatních účetních dokladů

 • zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku

 • zpracování účetních závěrek

 • zpracování podkladů pro přiznání k DPH, silniční dani, případně dalším přímým a nepřímým daním

 • zpracování podkladů pro registraci k daním

 • evidence DPH na vstupu s koeficientem krácení

 • zpracování kontrolních hlášení v souvislosti s DPH

 • zpracování souhrnných hlášení v souvislosti s DPH

 • zpracování výkazů pro INTRASTAT

 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPPO

 • příprava daňového přiznání DPPO

 • zpracování statistických hlášení pro ČSÚ a další správní instituce

 • spolupráce s auditory

 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem

 • zadávání dat na základě předaných podkladů do elektronické podoby do programu splňujícího požadavky pro ochranu osobních údajů

 • poskytování poradenství a to písemně, ústně, telefonicky nebo e-mailem v rozsahu rad na úseku účetnictví a výše uvedených agend

 • sledování legislativy a upozorňování klienta v souvislosti s její budoucí změnou

ČINNOST ÚČETNÍCH PORADCŮ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

​Společnost JANDA Consulting s.r.o. má mimo jiné živnostenské oprávnění na činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Tato činnost obsahuje dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů:

 • Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví.

 • V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek.

 • Provádění účetních operací podle jiného právního předpisu.

 • Vedení daňové evidence.

Podle návětí přílohy č. 2 uvedeného nařízení vlády je předmětem obsahové náplně živnosti též poradenství věcně související s obsahem živnosti.

Ucetnictvi komplet: Inner_about
bottom of page