top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Na co se nejvíce zaměřovala Finanční správa při kontrolní činnosti v roce 2018


Finanční správa využívá při kontrolní činnosti zejména následující postupy: vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření, daňovou kontrolu, postup k odstranění pochybností. Finanční správa navíc spolupracuje při kontrolní činnosti i s orgány činnými v trestním řízení. To ostatně vyplývá z daňového řádu a z informace o činnosti Finanční správy za rok 2018 zveřejněné dne 10. 7. 2019 na stránkách Ministerstva financí.


V dnešním článku se budeme blíže věnovat vyhledávací činnosti – co se jí rozumí a na co se v rámci ní nejvíce zaměřovala Finanční správa v roce 2018.


Obecně platí, že za vyhledávací činnost lze označit činnost správce daně spočívající ve vyhledávání důkazních prostředků a daňových subjektů a zjišťování plnění jejich povinností při správě daní před zahájením řízení i v jeho průběhu.


V rámci vyhledávací činnosti správce daně

a) ověřuje úplnost evidence či registrace daňových subjektů,

b) zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů a dalších skutečností rozhodných pro správné zjištění, stanovení a placení daně,

c) shromažďuje a zpracovává informace a využívá informační systémy v rozsahu podle § 9 odst. 3 daňového řádu,

d) opatřuje nezbytná vysvětlení,

e) provádí místní šetření.


Vyhledávací činnost může správce daně provádět i bez součinnosti s daňovým subjektem. Správce daně, který není místně příslušný, může provádět místní šetření i bez dožádání.


V informaci o činnosti Finanční správy za rok 2018 se pak uvádí, že vyhledávací činnost představuje soubor postupů, jejichž cílem je především zjistit skutečnosti rozhodné pro správu daní. Vyhledávací činnost je tedy nutné vnímat komplexně, tzn. nejenom jako materiální činnost ve smyslu místního šetření či ohledání, ale i jako vyhledávání informací z interních, externích i veřejně dostupných zdrojů, včetně jejich analytického zpracování a vyhodnocení. Vyhledávací činnost je jedním z hlavních nástrojů pro zacílení kontrolní činnosti na konkrétní daňové subjekty, skupiny daňových subjektů, oblasti ekonomických činností či konkrétní druhy daní.


Vyhledávací činnost lze využít ve všech oblastech správy daní (registrační řízení, kontrolní činnost a exekuční činnost) a ve všech fázích daňového řízení a jejím cílem je zmapování všech dostupných informací o daňových subjektech, respektive o jejich povinnostech a následné zvolení nejefektivnější cesty k naplnění cíle správy daní. Systematicky prováděná vyhledávací činnost přispívá ke zvýšení efektivity postupů při správě daní a umožňuje tak cíleně směřovat úkony v navazujících řízeních a dalších postupech.


Nejčastějším postupem při provádění vyhledávací činnosti je místní šetření, při kterém správce daně především ověřuje správnost a úplnost podaných daňových tvrzení, hlášení a dalších povinných evidencí, ale i další zjištěné skutečnosti relevantní pro správu daní. Vyhledávací činnost je rovněž využívána za účelem shromáždění informací a ověření aktivit daňových subjektů, které jsou rozhodné pro správu daní s cílem získat důkazní prostředky, vztahující se k jejich daňovým povinnostem. Tyto důkazní prostředky a zjištění mohou sloužit jako podklady pro další postup správce daně, v některých případech i k zahájení daňových řízení, případně kontrolních postupů.


Vyhledávací činnost má významný vliv na zvyšování efektivity správy daní, a to nejen na straně správce daně, což představuje např. zefektivnění kontrolní činnosti spočívající především v zacílení na konkrétní daňové subjekty, skupiny daňových subjektů, oblasti ekonomických činností a konkrétní druhy daní, ale i na straně daňových subjektů ve formě úspor v podobě snížení administrativní zátěže a s tím spojené komfortnější komunikace mezi správcem daně a osobami zúčastněnými na správě daní.


Na co se Finanční správa při vyhledávací činnosti v roce 2018 dle zveřejněné informace konkrétně nejvíce zaměřovala:

Významnou oblastí, kde byla vyhledávací činnost systematicky a periodicky využívána, byl systém Kontrolních hlášení. V rámci tohoto systému byl (a nadále bude) správce daně schopen vyhledat a analyzovat poskytnuté údaje daňovými subjekty.


V oblasti přímých daní se systémové vyhledávání orientovalo např. na oblast Evidence tržeb, kde se mimo jiné zaměřilo na zjišťování provozoven, kontroly vydávání účtenek a analýzu dat zasílaných poplatníky do systému Evidence tržeb.


Současně se vyhledávací činnost správce daně zaměřila na ekonomické aktivity provozované v prostředí internetu. Jednalo se o oblast tzv. sdílené ekonomiky a e-commerce (např. ubytovací a přepravní služby a obchodování s movitými věcmi).


Taktéž nedílnou součástí postupů v rámci institutu Prokazování původu majetku bylo provádění vyhledávací činnosti za účelem nalezení daňových subjektů, u nichž nárůst jmění, spotřeba nebo jiné vydání neodpovídali příjmům, které deklarovali ve svých daňových tvrzeních a dále pak z důvodu následného ověření těchto skutečností. U institutu Prokazování původu majetku se vyhledávací činnost neprováděla plošně, ale prověřovány byly jednotlivé fyzické a právnické osoby na základě např. analytických výstupů správce daně a podnětů veřejnosti.


Jako významný zdroj informací získaných v rámci vyhledávací činnosti nelze ani opomíjet údaje, které byly získávány tradičně na základě spolupráce s ostatními orgány veřejné moci, a třetími osobami tzn., že FS nevyužívala pouze informací od samotných daňových subjektů, ale i od institucí a úřadů vykonávajících státní správu a samosprávu, či dalších osob, např. využíváním registrů a rejstříků či prostřednictvím dožádání a výzev k poskytnutí informací. Stejně intenzivně prováděla FS vyhledávací činnost v rámci veřejně dostupných informací v prostředí internetu a médií.


Rok 2018 přinesl pro FS do vyhledávací činnosti další pozitivum ve smyslu zjednodušení činnosti správce daně a snížení zátěže třetích osob, kterým je možnost zjišťování informací o bankovních účtech prostřednictvím dotazů do Centrální evidence účtů. Samotným dotazem do Centrální evidence účtů správce daně nezískává žádná konkrétní citlivá data, ale nesporná výhoda spočívá ve snížení administrativy a možnosti následně oslovit již konkrétní bankovní instituce.

Comments


bottom of page