top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Základní zásady správy daní a dokazování od dubna 2019Ve Sbírce zákonů České republiky byl vyhlášen dne 27. 3. 2019 zákon č. 80/2019 Sb. kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Jednalo se o rozsáhlejší změnu daňových zákonů v rozsahu cca 50 stran účinných převážně od dubna 2019. Nejvíce změn se přitom dotýkalo zákona o dani z přidané hodnoty (cca 30 stran a 300 bodů změn).


Pokud se týká zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, výše citovaná novela obsahovala pouze 3 změny. Přesto by daňovým poplatníkům tato změna neměla uniknout, neboť dochází od dubna 2019 k novelizaci základních zásad správy daní a dokazování.


Základní zásady správy daní nyní nově obsahují následující ustanovení:

Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.


Zákonná úprava dokazování nově zní následovně:

Dokazování provádí příslušný správce daně nebo jím dožádaný správce daně.


Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů.


Daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních.


Pokud to vyžaduje průběh řízení, může správce daně vyzvat daňový subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně, a to za předpokladu, že potřebné informace nelze získat z vlastní úřední evidence.


Správce daně prokazuje

a) oznámení vlastních písemností,

b) skutečnosti rozhodné pro užití právní domněnky nebo právní fikce,

c) skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem,

d) skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti,

e) skutečnosti rozhodné pro uplatnění následku za porušení povinnosti při správě daní,

f) skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání a jiných skutečností rozhodných pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.


Navrhuje-li v řízení účast třetí osoby daňový subjekt, je povinen současně s návrhem sdělit správci daně potřebné údaje o této třetí osobě a informaci o tom, které skutečnosti hodlá účastí této třetí osoby prokázat nebo vysvětlit, popřípadě jiný důvod účasti. Není-li návrhu vyhověno, správce daně o tom vyrozumí daňový subjekt s uvedením důvodu.


Správce daně po provedeném dokazování určí, které skutečnosti považuje za prokázané a které nikoliv a na základě kterých důkazních prostředků; o hodnocení důkazů sepíše úřední záznam, pokud se toto hodnocení neuvádí v jiné písemnosti založené ve spise.


Comments


bottom of page