top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Splatnost penále z daněSPLATNOST PENÁLE Z DANĚ v návaznosti na zajišťovací příkaz


Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši

a) 20 %, je-li daň zvyšována,

b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo

c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta.


Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále platebním výměrem a současně je předepíše do evidence daní. Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto penále vypočte.


Dojde-li ke stanovení daně, která nebyla v době vydání zajišťovacího příkazu stanovena, je tato daň splatná ke dni jejího stanovení. Tímto dnem zaniká účinnost zajišťovacího příkazu a zajištěná částka se převede na úhradu této daně. Pokud tak vznikl vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez žádosti do 15 dnů od jeho vzniku.


Nejvyšší správní soud řešil spor mezi právnickou osobou a Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jenž se vztahoval k výše uvedené problematice.


Dne 14. 3. 2018 Nejvyšší správní soud vydal rozsudek v daném sporu čj. 6 Afs 399/2017-26, který zveřejnil navíc ve Sbírce rozhodnutí.


V návaznosti na tento rozsudek a právní věty zveřejněné ve Sbírce Nejvyššího soudu je důležité pamatovat např. na to, že

Penále z daně, která byla ještě před stanovením zajištěna zajišťovacím příkazem, je podle § 251 odst. 3 ve spojení s § 168 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2017, splatné a tedy i vymahatelné až poté, co dodatečný platební výměr, kterým byla daňovému subjektu uložena povinnost uhradit toto penále, nabude právní moci. Před tímto okamžikem nelze exekuční příkaz na takové penále vydat.


Zajímavé je též posouzení Nejvyššího správního soudu uvedené v odstavcích 16 až 28 citovaného rozsudku, včetně zmínění jedné ze základních interpretačních zásad, která ovládá celý systém veřejného práva, a sice zásadu výkladu in favorem libertatis, respektive mitius pro oblast daňového práva.

Comments


bottom of page