top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničíOd dubna 2019 bylo do zákona o daních z příjmů doplněno nové ustanovení týkající se oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (viz § 38da).


Od dubna 2019 tak platí, že plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně.


Plátce daně je povinen správci daně podat oznámení ve lhůtě pro odvedení daně, která byla z daného příjmu sražena nebo vybrána, nebo by byla sražena nebo vybrána, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen nebo by podléhal zdanění v České republice.


Oznámení lze podat jen

a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,

b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem podle písmene a), nebo

c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo

3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.


Má-li plátce daně nebo jeho zástupce datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit oznámení pouze způsobem podle písm. c) předchozího odstavce.


V oznámení je plátce daně povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

a) své identifikační údaje,

b) identifikační údaje příjemce příjmu,

c) údaje týkající se příjmu a daně sražené nebo vybrané z tohoto příjmu.


Plátce daně není povinen podat oznámení o

a) příjmu, který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota příjmů daného druhu plynoucích danému daňovému nerezidentovi nepřesahuje v daném kalendářním měsíci 100000 Kč,

b) příjmu podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů.


Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti v odůvodněných případech zprostit oznamovací povinnosti na dobu nejvýše 5 let.


Nový tiskopis oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a informace k tomuto tiskopisu lze dohledat na stránkách Finanční správy. Přímý odkaz

Comments


bottom of page