top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Nicotnost rozhodnutí v daňovém řízení


NICOTNOST ROZHODNUTÍ PŘI DAŇOVÉM ŘÍZENÍ +

NOVÝ JUDIKÁT K TÉTO OBLASTI


Podle daňového řádu platí, že správce daná ukládá povinnosti nebo přiznává práva a prohlašuje práva a povinnosti stanovené zákonem rozhodnutím.


Pokud by ovšem byla splněna některá z podmínek (viz následující odstavec), jednalo by se o nicotné rozhodnutí.


Nicotné je rozhodnutí, pokud

a) správce daně nebyl k jeho vydání vůbec věcně příslušný,

b) trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, nebo

c) je vydáno na základě jiného nicotného rozhodnutí vydaného správcem daně.


Nicotnost rozhodnutí zjišťuje a prohlašuje z moci úřední, a to kdykoliv, správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí, které vydala úřední osoba stojící v čele ústředního správního orgánu, nicotnost rozhodnutí zjišťuje a prohlašuje tato úřední osoba na základě návrhu jí ustanovené komise.


Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti se doručí všem příjemcům rozhodnutí, jehož nicotnost se prohlašuje, a nelze se proti němu odvolat. Současně správce daně prohlásí za nicotná všechna navazující rozhodnutí, která vydal, nebo která byla vydána jemu podřízeným správcem daně.


Byla-li na sebe navazující rozhodnutí vydána různými správci daně, prohlásí nicotnost předmětného rozhodnutí a všech navazujících rozhodnutí správce daně, který je těmto správcům daně nejblíže společně nadřízen.


Podnět, který neshledal správce daně oprávněným, odloží a podatele o tom do 30 dnů vyrozumí.


V poslední době se nicotností rozhodnutí v daňovém řízení zabýval také Nejvyšší správní soud, a to ve sporu mezi obchodní společností DPÚK a.s. a Ministerstvem financí, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze.


Dne 30. 1. 2018 Nejvyšší správní soud vydal rozsudek v daném sporu čj. 9 Afs 303/2017-43, který zveřejnil navíc ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.


Podle právních vět zveřejněných k tomuto rozsudku je důležité pamatovat na to, že

Nejblíže nadřízený správce daně je oprávněn prohlásit nicotnost rozhodnutí podle § 105 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v jakýchkoliv řízeních, ve kterých je takové rozhodnutí přezkoumáváno, včetně řízení o odvolání.

Comments


bottom of page