top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Kdo vede účetnictví a kdo vede daňovou evidenci


Vedení účetnictví se podle § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vztahuje na následující osoby:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

c) organizační složky státu,

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l),

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,

i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,

j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo

l) ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

Vedení daňové evidence se vztahuje podle § 7 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, naopak na osoby s příjmy dle § 7 odst. 1 a 2 tohoto zákona, tj. na fyzické osoby, kterým plynou příjmy ze samostatné činnosti, s výjimkou osob vedoucích účetnictví a nebo uplatňujících výdaje dle § 7 odst. 7 zákona.

Podle § 7 odst. 1 zákona je příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6 zákona,

a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

b) příjem ze živnostenského podnikání,

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,

d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Podle § 7 odst. 2 zákona je příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6,

a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,

c) příjem z výkonu nezávislého povolání.

Poplatníci, kteří uplatňují výdaje způsobem podle § 7 odstavce 7 zákona č. 586/1992 Sb., tj. osoby dle § 7 zákona, které neuplatňují výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, jsou povinni vždy vést podle § 7 odst. 8 zákona záznamy o příjmech podle § 7 odst. 7 zákona a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Pokud se nechcete zabývat administrativou spojenou s vedením účetnictví nebo daňové evidence, můžete svěřit tuto agendu odborníkovi se 17letou praxí v oblasti daňových kontrol, který se za Váš o vše postará!

Comments


bottom of page