top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Kategorie účetních jednotek a jejich možná změnaKategorie účetních jednotek a jejich možná změna


Podle zákona o účetnictví se účetní jednotky dělí na následující kategorie – mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka.


Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 9000000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18000000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.


Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100000000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200000000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.


Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 500000000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 1000000000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.


Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené v předchozím odstavci.


Za velkou účetní jednotku se vždy považuje

a) subjekt veřejného zájmu,

b) vybraná účetní jednotka.


Podle zákona o účetnictví dále rozlišujeme skupiny účetních jednotek, a to na následující kategorie – malá skupina účetních jednotek, střední skupina účetních jednotek a velká skupina účetních jednotek.


Malou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100000000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200000000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.


Střední skupinou účetních jednotek je ta, která není malou skupinou účetních jednotek a sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 500000000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 1000000000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.


Velkou skupinou účetních jednotek je ta, která sestává z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě překračuje k rozvahovému dni alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené v předešlém odstavci.


V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.


Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka nebo skupina účetních jednotek překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty (viz výše), změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky nebo skupinu účetní jednotky, podle které je stanoven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.


V návaznosti na rozlišení kategorií účetních jednotek vydalo dne 25. 2. 2019 Generální finanční ředitelství informaci k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ve zdaňovacím období započatém v roce 2018 (Č. j.: 9457/19/7100-40110-702170).


V informaci GFŘ jsou shrnuty kategorizace účetních jednotek z pohledu účetních předpisů včetně osvobození některých účetních jednotek od určitých povinností, možnost změny kategorie účetní jednotky od roku 2018 a některé daňové souvislosti navazující na vymezení a změnu kategorie účetní jednotky.
Comments


bottom of page