top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Evidence údajů o skutečných majitelích


Od 1. 1. 2018 byla zákonem zřízena evidence údajů o skutečných majitelích (blíže viz § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).


Obecně se jedná o evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů podle zmíněného zákona, kterým se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


Zajímavou informaci k zápisu skutečného majitele do evidence zveřejnilo na svých stránkách např. Ministerstvo spravedlnosti (viz https://issm.justice.cz/podani-navrhu/info), kde se uvádí, že od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů zapsat svého skutečného majitele. Je přitom třeba dodat, že tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Pro úplnost lze uvést, že povinnost zapsat skutečného majitele nedopadá na odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku, jelikož nejde o právnické osoby.


Za stav zápisu je přitom v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba nebo svěřenský správce svěřenského fondu.


Na stránkách Ministerstva spravedlnosti se dále uvádí, že rejstříkový zákon (tj. zákon č. 304/2013 Sb.) ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce. Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací. Nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů [srov. např. § 15 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, § 122 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, § 177 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů].


Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách dále rovněž poznamenává, že do 1. ledna 2019 zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá v případě právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku před 1. lednem 2018 soudnímu poplatku (srov. čl. XIII změnového zákona č. 368/2016 Sb.). Od poplatku jsou a budou i po 1. ledna 2019 osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (spolky, společenství vlastníků jednotek, atp.), svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona. V situacích, kdy není stanoveno osvobození od poplatku, činí poplatek za zápis skutečného majitele 1000 Kč.


bottom of page