top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

DPH u osob povinných k dani neusazených v tuzemskuPodle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) platí, že osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.


Dále platí, že osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží.


Za osobu neusazenou v tuzemsku se přitom rozumí osoba povinná k dani, která

1. nemá sídlo v tuzemsku,

2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a

3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní.


Obecně dle zákona o DPH sice platí, že plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.


Podmínka dosažení obratu pro vznik plátcovství dle předchozího odstavce se však na osoby povinné k dani, které nemají sídlo v tuzemsku a dále též na některé další osoby se sídlem v tuzemsku (viz § 6b až 6f zákona o DPH) nevztahuje. U daně z přidané hodnoty je třeba též dávat pozor na situaci, že přestože osoba není považována za plátce, může se stát identifikovanou osobou (blíže viz § 6g až 6l zákona o DPH).


Zajímavou informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku vydalo dne 2. 7. 2019 Generální finanční ředitelství. Informace obsahuje základní fakta o registraci a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v ČR vyplývají ze zákonů upravujících DPH; zvláštní pozornost je věnována povinnostem při zasílání zboží, typicky při prodeji zboží prostřednictvím internetu osobám v ČR, pro které pořízení zboží není předmětem daně.Analogicky je pak mít na paměti, že povinnosti, které vyplývají pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku ze zákonů upravujících DPH v ČR, se budou vztahovat v určité míře nebo podobném rozsahu i na osoby usazené v tuzemsku, které uskutečňují transakce mimo ČR.

Comments


bottom of page