top of page
  • vitjanda00

Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb


Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb


Podle zákona o evidenci tržeb platí, že poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje.


Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.


Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.


Prostřednictvím datových zpráv pak poplatník plní evidenční povinnost při uskutečnění evidované tržby.


Povinností poplatníka je též zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.


Generální finanční ředitelství vydalo dne 11. 7. 2019 v souvislosti s pokladními certifikáty prostřednictvím tiskové zprávy zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy upozornění na končící platnost certifikátů.


GFŘ uvádí, že na konci roku 2019 a počátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. Tyto certifikáty slouží k podpisu datových zpráv o evidovaných tržbách a jsou platné tři roky. Pokud včas nedojde k výměně certifikátu v pokladním zařízení za nový a datové zprávy o evidovaných tržbách budou podepisovány starým, a tedy již neplatným certifikátem, nebudou tyto tržby evidovány.


GFŘ upozorňuje, že výměna certifikátu se týká všech poplatníků, kteří si certifikát vygenerovali před třemi lety a dosud jej v pokladním zařízení používají. Pro bezproblémové evidování tržeb je proto výměna certifikátu v pokladním zařízení nezbytná.


Finanční správa dále prostřednictvím tiskové zprávy ze dne 29. 10. 2019 vydané Generálním finančním ředitelstvím doporučuje poplatníkům, aby výměnu certifikátu neodkládali. Po expiraci nebo zneplatnění certifikátu není možné certifikát znovu obnovit ani prodloužit.


V souvislosti s evidencí tržeb je též třeba upozornit na zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který má dělenou účinnost, a který od listopadu 2019 mění zákon o evidenci tržeb; další změny v zákoně o evidenci tržeb pak nabydou účinnosti od února a května 2020; účinnost změn v zákoně o dani z přidané hodnoty má nabýt účinnosti od května 2020.

Comments


bottom of page