top of page

PROVÁDĚNÍ ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTÍ NA ÚSEKU MZDOVÉ AGENDY:

 • vedení mzdové agendy úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy

 • zpracovávání veškerých podkladů nezbytných pro evidenci mezd a jejich výplaty, vyhotovovat příkazy k úhradě a tyto předávat klientovi

 • zpracování podkladů nezbytných pro evidenci a zaplacení odvodů příslušným státním a jiným orgánům a zdravotním pojišťovnám s ohledem na zaplacení daně z příjmu zaměstnanců, zaplacení pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to v části týkající se jak zaměstnance, tak i části týkající se zaměstnavatele, vyhotovovat příkazy k úhradě a tyto předávat klientovi 

 • zpracování a vyhotovování ročních výkazů a přehledů pro správce daně, měsíčních výkazů pro okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny dle příslušných předpisů a dalších podkladů a zpráv vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a pravidly okresních správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a správců daně s ohledem na povinnosti klienta

 • zpracovávání a vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců

 • přihlašování a odhlašování zaměstnance klienta a plnění další oznamovací povinnosti za klienta dle příslušných právních předpisů ve vztahu k OSSZ, zdravotním pojišťovnám a správcům daně

 • vydávání potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců klienta

 • poskytování součinnosti při kontrolách OSSZ, zdravotních pojišťoven a správců daně

 • komunikování s orgány OSSZ, zdravotními pojišťovnami a správci daně v souvislosti s vedením mzdové agendy

 • provádění archivace a zálohování dokumentů vedených a pořízených v souvislosti s činnostmi uvedenými shora podle příslušných právních předpisů

 • připravování a vyhodnocovaní podkladů pro orgány statistiky v rámci mzdové agendy

 • připravování podkladů ohledně osob se zdravotním postižením pro úřady práce a tyto podklady příslušným orgánům předávat 

 • upozorňovat klienta na výkazové povinnosti, které má podle obecně závazných právních předpisů na úseku mzdové agendy klient plnit vůči správci daně, OSSZ a zdravotním pojišťovnám a orgánům státní statistiky

 • poskytování poradenství a to písemně, ústně, telefonicky nebo e-mailem v rozsahu běžných účetně metodických rad na úseku mzdové agendy

 • zadávání na základě předaných podkladů data do elektronické podoby do programu splňujícího požadavky pro ochranu osobních údajů

 • zpracovávání a kontrolování mzdových lístků

 • potvrzování výdělků, a to i na žádost zaměstnance

 • zpracování měsíčních mezd k výplatám včetně veškerých odvodů na sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, příkazů k úhradě, výplatních pásek, podkladů pro zaúčtování do podvojného účetnictví

 • sledování trvání mateřských a rodičovských dovolených

 • předávání zpracované agendy v elektronické podobě 

 • založení mzdových a evidenčních listů

 • kontrola podkladů pro roční zpracování dně z příjmu 

 • provedení ročního zúčtování daně z příjmu

 • sledování legislativy a upozorňování klienta v souvislosti s její budoucí změnou

 • zpracování sestavy čerpání dovolených

 • vypracování potvrzení o příjmech ze závislé činnosti

 • zpracování oznámení o plnění podílu osob zdravotně postižených pro úřad práce

 • zpracování veškerých hlášení týkajících se mezd

 • zpracování evidence nemocenských dávek

 • zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na zdravotní pojišťovny a příslušnou správu sociálního zabezpečení

 • evidence a zpracování exekucí zaměstnanců

 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním či pracovním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami​

PROVÁDĚNÍ ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTÍ NA ÚSEKU PERSONALISTIKY:

 • vedení evidence ohledně pracovněprávních vztahů klienta

 • příprava pracovních smluv, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o hmotné odpovědnosti, dohod o změnách pracovních smluv a o ukončení pracovněprávních vztahů a další písemné právní úkony, týkající se vzniku, změny, trvání nebo zániku pracovněprávních vztahů a na ně navazujících vztahů ohledně odpovědnosti za škodu apod.

 • vystavování potvrzení o zaměstnání a podklady pro příslušné státní orgány v případě vzniku, změny nebo zániku pracovního vztahu a plnění ohlašovací povinnosti s tím spojené za klienta

 • zálohování shora uvedené dokumentace týkající se zaměstnanců klienta dle právních předpisů

 • provádění další činnosti týkající se evidence o zaměstnancích klienta

 • zadávání na základě předaných podkladů data do elektronické podoby do programu splňujícího požadavky pro ochranu osobních údajů

 • poskytování poradenství a to písemně, ústně, telefonicky nebo e-mailem v rozsahu rad na úseku personalistiky

 • sledování legislativy a upozorňování klienta v souvislosti s její budoucí změnou

bottom of page