top of page
  • vitjanda00

Spolupráce Finanční správy s orgány činnými v trestním řízení


V minulých dílech jsme psali, že Finanční správa využívá při kontrolní činnosti zejména následující postupy: vyhledávací činnost, vysvětlení, místní šetření, daňovou kontrolu, postup k odstranění pochybností. Finanční správa navíc spolupracuje i s orgány činnými v trestním řízení. To ostatně vyplývá z informace o činnosti Finanční správy za rok 2018 zveřejněné dne 10. 7. 2019 na stránkách Ministerstva financí. Podrobněji jsme se pak v minulých článcích věnovali otázce vyhledávací činnosti, postupu k odstranění pochybností a daňové kontrole.


V dnešním článku se budeme blíže věnovat spolupráci Finanční správy s orgány činnými v trestním řízení a příkladům nejzávažnějších oznámených trestných činů v roce 2018.


Podle informace o činnosti Finanční správy za rok 2018 vzájemná spolupráce mezi OFS a OČTŘ byla založena na průběžné informovanosti o důležitých aktuálních problematikách, sledování směrů a vývoje trestné činnosti, a to i s využitím již zavedených a neopomenutelných daňových nástrojů, tedy kontrolních hlášení, elektronické evidence tržeb, či prokazování původu majetku. U zmíněných instrumentů bylo dosaženo znatelných výsledků a řady úspěchů, jejichž účinnost v boji proti daňové kriminalitě zdárně pokračuje.


Vysoká úroveň kvality součinnosti s OČTŘ byla dána především vzájemnou operativní výměnou informací.


Základním východiskem zajišťujícím efektivitu spolupráce FS ČR v součinnosti s PČR a CS je systém práce Kobra, konkrétně pak Centrální Kobra a Regionální Kobry.


Významný fiskální efekt fungování Kobry lze doložit na konkrétních výsledcích, kdy za rok 2018 bylo zajištěno či zabráněno škodě v rámci Centrální Kobry ve výši 536 mil. Kč. V projektu Regionální Kobra bylo zajištěno či zabráněno škodě ve významné výši 1 966 mil. Kč. Celková zachráněná suma tedy činila 2 502 mil. Kč v předmětném období, což je o 77,4 % více než v roce 2017, kdy bylo zabráněno fiskálnímu úniku ve výši 1 410 mil. Kč.


Za jeden z nejzávažnějších případů řešený na úrovni Regionální Kobry v průběhu roku 2018 lze považovat oznámení o podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně z přidané hodnoty ve výši 153 mil. Kč. Plátce pořizoval řepkový olej z Polska a následně ho měl prodat odběratelům v Polsku, respektive na Slovensku. Plátce v průběhu daňové kontroly neprokázal splnění hmotně právních podmínek pro uplatnění osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.


V průběhu roku 2018 byla v rámci Daňové Kobry provedena rozsáhlá operace, při které kriminalisté NCOZ zadrželi několik podezřelých osob. V průběhu roku obvinili deset mužů a jednu ženu ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 57 mil. Kč. Na případu s krycím názvem “BRIGÁDNÍK“ tým Daňové Kobry pracoval několik měsíců za intenzivní podpory FAÚ. V poslední fázi prověřování byl iniciován vznik společného vyšetřovacího týmu s Národní kriminální agenturou slovenské policie. Úspěšným zásahem se podařilo zabránit další hrozící škodě ve výši nejméně 30 mil. Kč. Společnou prací se podařilo zdokumentovat role jednotlivých osob spojených s řetězcem obchodních společností a tyto informace provázat s organizátory trestné činnosti, kteří pocházejí ze Slovenska.


Neopomenutelným úspěchem Daňové Kobry je případ „SAVORY“, ve kterém kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování rozkryli trestnou činnost dvou osob, které chtěly poškodit FS ČR. Osoby se podle všech závěrů pokusily vylákat z finančních úřadů nejméně 121 milionů korun, čemuž bylo včasným zásahem GFŘ, FAÚ a kriminalistů zabráněno. Kriminalistům se navíc podařilo objasnit obdobný případ, ve kterém tyto osoby měly od finančních úřadů vylákat částku cca 2,5 milionu korun. Organizátorovi byly zmrazeny finanční prostředky na bankovních účtech, byly zajištěny finanční prostředky v hotovosti, bylo zabaveno luxusní vozidlo i padělané doklady totožnosti, jimiž se na našem území prokazoval.


Z hlediska budoucího vývoje lze predikovat pokračování vzájemné výměny informací s OČTŘ v rámci zákonných možností, tak aby mohly být rychleji vytipovány kauzy daňových úniků a precizněji koordinováno řešení konkrétních kauz a případů. Pro aktivní a účinné ochránění fiskálních zájmů a stavu veřejných rozpočtů je i v budoucnu nezbytná včasná detekce a následné potírání ekonomické trestné činnosti, tedy i zločinného organizování daňových úniků velkého rozsahu.


Příklady nejzávažnějších oznámených trestných činů:

I v roce 2018 bylo ze strany FS podáno nejvíce oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na podezření ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle ustanovení § 240 trestního zákoníku.


Jedním z nejzávažnějších trestních oznámení, které podal správce daně v roce 2018, bylo podezření, že byl spáchán trestný čin zkrácení daně, kdy daňový subjekt v kontrolovaném období vykazoval obchodní transakce, jejichž předmětem byly mobilní telefony a notebooky, dobíjecí kupony českých mobilních operátorů, cigarety, nealkoholické nápoje a další zboží dle předložených faktur. V rámci předmětného kontrolního řízení byly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k vytvoření účelového řetězce společností, který vytvářel podmínky pro optimalizaci daňových povinností zúčastněných podnikatelských subjektů. V rámci kontroly vztahů a personální propojenosti subjektů bylo identifikováno propojení mezi 21 obchodními korporacemi. Podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle ustanovení § 240 odst. 1 a 3 trestního zákoníku ve stadiu pokusu podle ustanovení § 21 trestního zákoníku, bylo předáno OČTŘ a celková výše škody dosahovala 121 mil. Kč.


Dalším závažným případem na základě vlastní vyhledávací činnosti správce daně a následné probíhající daňové kontroly, byl podán podnět na podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, který se týkal čerpání nadměrného odpočtu DPH u obchodního spojení dvou obchodních korporací. Plnění uvedená na fakturách byla různorodého charakteru (auta, zámečnické práce, stavba kulis, osvětlovací technika, pracovní síly, filmařské práce na seriálu, ostraha,…). Na základě zjištění správce daně z údajů uvedených v kontrolních hlášeních se daňové subjekty mohly dopustit trestného činu krácení daně z přidané hodnoty ve zdaňovacích obdobích leden 2016 až duben 2018 v celkové výši škody 36 mil. Kč, a to zaúčtováním fiktivních faktur v celkové hodnotě 208 mil. Kč od deklarovaného dodavatele, to vše za účelem krácení vlastních daňových povinností. Předmětná korporace je personálně propojena s kontrolovaným subjektem.


Ze statistiky uvedené v informaci o činnosti Finanční správy za rok 2018 vyplývá, že v roce 2018 bylo podáno celkem 2 533 trestních oznámení. Z tohoto počtu se jednalo o 2 088 trestních oznámení ohledně trestného činu zkrácení daně a o 445 trestních oznámení, týkajících se neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby či jiného trestného činu.

Comments


bottom of page