top of page
  • vitjanda00

Jak může zaměstnanec uplatnit slevy na dani u zaměstnavatele


Uplatnění měsíčních slev na dani zaměstnancem


Obecně platí, že zaměstnanci za vykonanou práci od zaměstnavatele přísluší odměna.


Zaměstnanec ovšem zpravidla neobdrží celou odměnu, neboť odměna se ponižuje o zákonné srážky např. daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění, a to za podmínek dle příslušných zákonů.


Pokud se týká daně z příjmů má zaměstnanec nárok, aby zaměstnavatel přihlédl ke slevě na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů, případně přihlédl k daňovému zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c zákona o daních z příjmů.


K uplatnění měsíčních slev je však důležité, aby zaměstnanec nárok na tyto slevy zaměstnavateli prokázal a uplatnil je v předepsaných lhůtách.


Podle zákona o daních z příjmů platí, že zaměstnanec je povinen prokázat zaměstnavateli skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba a měsíčního daňového zvýhodnění při výpočtu záloh nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž tyto okolnosti nastaly.


Pokud by neprokázal poplatník skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba nebo na měsíční daňové zvýhodnění anebo neučinil prohlášení ve stanovené lhůtě, přihlédl by k nim plátce počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž by tyto rozhodné skutečnosti poplatník prokázal a současně prokazatelně učinil prohlášení.


Dodatečně by ke slevám a daňovému zvýhodnění mohl zaměstnavatel přihlédnout při ročním zúčtování záloh, pokud by poplatník prokázal rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba nebo na daňové zvýhodnění nejpozději do 15. února roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a učinil prokazatelně v této lhůtě prohlášení k dani v žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění


Jestliže by pobíral zaměstnanec za stejný kalendářní měsíc mzdu současně nebo postupně od více plátců daně, platí, že může přihlédnout k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění pouze jeden zaměstnavatel, a to ten, u kterého uplatní zaměstnanec nárok a učiní prohlášení.


Povinností zaměstnance je tedy, že může učinit prohlášení na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho plátce.


Prohlášení zaměstnanec vyplňuje na tiskopisu zveřejněném Finanční správou; od roku 2018 platí navíc novinka, že jej lze vyplnit elektronicky.


Požádat o roční zúčtování záloh lze za podmínek stanovených zákonem o daních příjmů rovněž na tiskopisu zveřejněném Finanční správou; za zdaňovací období roku 2018 jej lze též vyplnit elektronicky


Comments


bottom of page