Převod marketingových a reklamních práv jako zdanitelné plnění z pohledu DPH

 

Daň z přidané hodnoty – převod práv jako zdanitelné plnění +

Nový rozsudek Krajského soudu v Praze k převodu marketingových a reklamních práv

 

Poskytnutím služby se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží. Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí také pozbytí nehmotné věci.

 

Krajský soud v Praze řešil spor mezi právnickou osobou a Odvolacím finančním ředitelstvím o žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, který se vztahoval k výše uvedené problematice.

 

Dne 20. 4. 2017 Krajský soud v Praze vydal rozsudek v daném sporu čj. 46 Af 2/2016-49, který zveřejnil Nejvyšší správní soud navíc ve Sbírce rozhodnutí.

 

Podle právních vět zveřejněných k tomuto rozsudku je důležité pamatovat na to, že

I. Zdanitelné plnění spočívající v převodu marketingových a reklamních práv představuje pozbytí nehmotné věci, které je poskytnutím služby podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

II. Pokud osoba povinná k dani z přidané hodnoty pořídila zdanitelné plnění v době před tím, než se stala plátcem daně, je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu z tohoto zdanitelného plnění za podmínek podle § 79 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, avšak pouze za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se stala plátcem (§ 79 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 

Podle § 79 zákona o dani z přidané hodnoty přitom platí pro nárok na odpočet daně při registraci následující zákonná úprava.

 

Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku.

 

Nárok na odpočet daně podle předchozího odstavce se uplatní způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v § 72 až 78d zákona o dani z přidané hodnoty. Pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2 o dani z přidané hodnoty.

 

Nárok na odpočet daně podle předchozích dvou odstavců lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem.

 

Plné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedInu
Please reload

Please reload

Archiv