Na co se nejvíce zaměřovala Finanční správa při kontrolní činnosti – 3 část - Daňová kontrola

 

 

V minulých dílech jsme psali, že Finanční správa využívá při kontrolní činnosti zejména následující postupy:

 

 1. vyhledávací činnost,

 2. vysvětlení,

 3. místní šetření,

 4. daňovou kontrolu a

 5. postup k odstranění pochybností.

 

Finanční správa navíc spolupracuje při kontrolní činnosti i s orgány činnými v trestním řízení. To ostatně vyplývá z daňového řádu a z informace o činnosti Finanční správy za rok 2018 zveřejněné dne 10. 7. 2019 na stránkách Ministerstva financí. Podrobněji jsme se pak v minulých článcích věnovali otázce vyhledávací činnosti a postupu k odstranění pochybností.

 

V dnešním článku se budeme blíže věnovat daňové kontrole – co se jí rozumí a na co se v rámci ní nejvíce zaměřovala Finanční správa v roce 2018.

 

Obecně platí, že předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení.

 

V informaci o činnosti Finanční správy za rok 2018 se pak uvádí, že daňová kontrola je jednou z významných fází daňového procesu. Je postupem, jímž správce daně prověřuje tvrzení daňových subjektů a další skutečnosti podstatné pro správné zjištění a stanovení daně, což je jeden ze základních cílů správy daně podle § 1 odst. 2 daňového řádu.

 

 

A na co se Finanční správa v roce 2018 v rámci daňové kontroly dle zveřejněné informace nejvíce zaměřovala?

 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

U daně z přidané hodnoty byly kontroly zaměřeny na daňové subjekty, u nichž existovaly důvodné pochybnosti, že jsou zapojeny do řetězců plátců DPH, jejichž cílem je optimalizace daňové povinnosti. Jednalo se např. o plátce DPH, kteří deklarují poskytnutí služby (reklamní činnost, pracovní síla). Kontrolovány byly dále daňové subjekty, které dlouhodobě vykazují nízkou výkonnost (poměr uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění). V neposlední řadě byly kontrolovány i daňové subjekty, které nepřiznávaly daň při pořízení zboží z jiných členských států EU.

 

 

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

U daně z příjmů právnických osob byly kontroly zaměřeny na:

 • prověřování položek odčitatelných od základu daně (odpočet na podporu výzkumu a vývoje),

 • převodní ceny,

 • oblast finančních a úvěrových nástrojů,

 • souvislosti s kontrolou daně z přidané hodnoty včetně podvodného jednání,

 • vykázanou opakující se ztrátu,

 • správnost a oprávněnost slev na dani z titulu investičních pobídek, či

 • správnost uplatnění daňové ztráty.

 

 

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

U daně z příjmů fyzických osob byly kontroly zaměřeny na:

 • oprávněnost výdajů (fiktivní výdaje, pořizování majetku),

 • prověřování zdanitelných příjmů ve vazbě na poznatky z vyhledávací činnosti (oznámení, stížnosti, podněty),

 • prověřování finančních toků na bankovních účtech, 

 • opakované daňové ztráty,

 • oprávněnost uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované děti nebo

 • zdanění bezplatného poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely.

 

 

Celkové doměrky z daňových kontrol v roce 2018 dosáhly neuvěřitelných 10 149 312 000 Kč.

Největší část tvořila doměřená daň z přidané hodnoty ve výši 7 763 568 000 Kč. Významný podíl představovala i daň z příjmů právnických osob ve výši
2 024 120 000 Kč. Na dani z příjmů fyzických osob (podávajících přiznání) činil doměrek z kontrol částku 216 089 000 Kč.

 

V roce 2018 došlo k celkovému zvýšení efektivity kontrol, neboť doměrek na jednu kontrolu se zvýšil na 866 000 Kč.

 

U DPH bylo provedeno 5 256 kontrol - průměrný doměrek činil 1 477 000 Kč. U DPPO bylo provedeno 2 147 kontrol - průměrný doměrek 943 000 Kč

 

 

Ke zjišťovaným nedostatkům patřilo

 

u DPH:

 • uplatnění nároku na odpočet daně z fiktivních plnění (agenturní zaměstnávání, reklamní služby) nebo z fiktivních dokladů, či

 • plnění, jež bylo zasaženo podvodem (řetězec korporací, ve kterém nebyla odvedena daň);

 

u DPPO:

 • neoprávněné uplatnění nákladů na základě fiktivních dokladů,

 • uplatnění fiktivních nákladů (např. průzkum trhu, reklama aj.),

 • chybné stanovení ceny obvyklé mezi spojenými osobami,

 • nedoložení odčitatelných položek na podporu výzkumu a vývoje;

 

u DPFO:

 • neúplné a neprůkazné účetnictví (neprokázání výdajů/nákladů a uplatnění fiktivních výdajů),

 • krácení příjmů (stravování),

 • neoprávněné uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované děti,

 • souběh více druhů pracovních poměrů a uplatňování slev na dani.

 

 

JANDA Consulting s.r.o. Vám nabízí praxi člověka, který pracoval 17 let na kontrolním oddělení Finančního úřadu. A takové zkušenosti se hodí. 

 

Více o službách, které nabízíme, a jejich cenách naleznete v našem ceníku. Případně nás rovnou kontaktujte na miloslav.janda@jandaconsulting.org.

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedInu
Please reload