top of page
  • Obrázek autoraBc. Miloslav Janda

Přehled některých aktuálních legislativních změn


✅ Zákonná povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplynula 1. 4 2020 - za předpokladu, že toto přiznání podáte nejpozději do 1. 7. 2020, odpouští se příslušenství daně.

✅ Všem daňovým subjektům se odpouští záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020.

✅ Plošně se promíjí pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. 3. a 31. 7. 2020.

✅ Individuálně by se měly prominout i pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7., pokud bude prokázána spojitost se stávající situací.

✅ Za určitých podmínek dochází kvůli současné situaci také k osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetích zemí v období od 30. 1. 2020 do 31. 7. 2020. Osvobození bude možné uznat i zpětně.

✅ Promíjí se úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. a 15. 7. 2020 za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.

✅ Lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích u zdravotního pojištění, tj. základní lhůta, se z 1. 5. 2020 posouvá o tři kalendářní měsíce na 3. 8. 2020.

✅ Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které hradí minimální zálohy na zdravotní pojištění, nemusejí v období od března do srpna roku 2020 zálohy vůbec hradit a nemusí platit

zálohy na sociální pojištění.

✅ Pokud podnikatelé podají přehled o příjmech a výdajích u sociálního pojištění do 3. 8. 2020 a zároveň do tohoto data uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále. Neposouvá se tedy lhůta pro podání přehledu za rok 2019, ale odpouští se penále, které v souvislosti s pozdním podáním přehledů a s pozdní úhradou pojistného vznikne.

✅ Poplatník, na kterého se vztahuje povinnost evidovat tržby, není povinen plnit povinnosti dané zákonem o evidenci tržeb (nemusí elektronicky evidovat tržby), a to v období třech měsíců od dne ukončení nouzového stavu.

bottom of page