Daňové změny se základní účinností od dubna 2019 v paragrafovaném znění zákona včetně důvodové zprávy.

Od roku 2019 bylo novelizováno ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se základu u daně z příjmů ze závislé činnosti. GFŘ k uvedené problematice zaujalo v rámci Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR stanoviska.

Ve sbírce zákonů byl vyhlášen 27. 3. 2019 zákon, kterým se mění i zákon o DPH čítající téměř 300 bodů změn či úprav. Finanční správa zveřejnila souhrn změn.

S účinností od dubna 2019 došlo k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty. V této souvislosti byly zveřejněny také nové pokyny k vyplnění kontrolního hlášení.